ปรัชญาทองไทย
ปรัชญาทั่วไป
บริษัท ทองไทยการทอ จำกัด ประกอบธุรกิจเสื้อผ้าสำเร็จรูปเพื่อการส่งออก มีเจตนารมณ์ที่มุ่งมั่นจะรับผิดชอบต่อพนักงาน ลูกค้า สังคม และสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมใด ๆ ของบริษัทฯ จะต้องไม่ก่อผลกระทบในแง่ลบต่อลูกค้า สังคม และสิ่งแวดล้อม
พนักงาน ผู้บริหาร เจ้าของกิจการ จะต้องปฏิบัติต่อกันด้วยความเป็นธรรม บนรากฐานของความเชื่อถือไว้วางใจซึ่งกันและกัน
ปรัชญาเกี่ยวกับพนักงาน
1. พนักงาน คือ ทรัพยากรที่มีค่าที่สุด บริษัทฯ จะพัฒนาความรู้ ความสามารถ ความคิด เพื่อให้เป็นพนักงานที่มีคุณค่าต่อบริษัทฯ ลูกค้า และสังคม
2. พนักงานจะต้องมีรายได้ที่เหมาะสมเพียงพอที่จะดำเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพ รายได้ที่พนักงานได้รับจะต้องไม่เกิดจากงานหรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมายทั้งของบริษัทฯ และของพนักงาน
3. พนักงานต้องได้รับการปกป้องความปลอดภัยในชีวิต ในขอบเขตที่บริษัทจะสามารถกระทำได้
4. พนักงานที่ได้รับอุบัติเหตุจากการทำงาน ถือเป็นความรับผิดชอบของบริษัทฯ
5. พนักงานจะมีขวัญกำลังใจ จากการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เป็นธรรม การให้รางวัลแก่ผู้ปฏิบัติงานดี
6. พนักงานที่มีพฤติกรรมผิดกฎหมาย จะไม่เป็นที่ยอมรับของบริษัทฯ
ปรัชญาเกี่ยวกับลูกค้าและผลิตภัณฑ์
1. สัมพันธภาพระหว่างลูกค้ากับบริษัทฯ จะต้องอยู่บนพื้นฐานของประโยชน์ร่วมกัน
2. บริษัทฯ จะรับบทบาททำหน้าที่ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ การกำหนดส่งสินค้าตามเวลาและราคาที่เหมาะสม
3. บริษัทฯ จะรับผิดชอบต่อผลการกระทำที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด ตามข้อ 2
4. ลูกค้าจะต้องปฏิบัติต่อบริษัทฯ ในบทบาทหน้าที่ที่เหมาะสมเช่นเดียวกัน ธุรกรรมที่ผิดกฎหมายจะไม่เป็นที่ยอมรับ