นโยบายบริษัท
ความหมายของนโยบายคุณภาพ
เรามุ่งเน้นให้ลูกค้าได้รับความพอใจสูงสุด โดยการ
1. ส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพ ได้อย่างครบถ้วน ตรงตามกำหนดเวลา
2. พัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะด้านกระบวนการทำงานเพื่อให้สินค้ามีคุณภาพ ส่งมอบครบถ้วนและตรงเวลา
3. พัฒนากระบวนการทำงานให้ทันสมัยอยู่เสมอ มีการปรับปรุงประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายด้านคุณภาพ
1. จำนวน PO ที่สั่งซื้ออย่างน้อย 95% ต้องส่งมอบครบถ้วนตามจำนวนที่ลูกค้าสั่งซื้อ
2. จำนวนสินค้าที่ผลิตทั้งหมดทุก PO. ต้องส่งมอบตรงเวลา 100%
3. ของเสียไม่เกิน 2.0% ของจำนวนตัวที่ผลิตทั้งหมด
4. พนักงานต้องมีความรู้เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า 80% ของพนักงานที่ได้รับการอบรม ต่อหลักสูตร
5. ปรับปรุงกระบวนการทำงานที่มีผลต่อระบบบริหารคุณภาพ ให้มีประสิทธิภาพ (PRODUCTIVITY) อย่างน้อย 15 กระบวนการต่อปี และจัดทำให้เป็น SOP
ความหมายของนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
เรามุ่งเน้นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ต่อพนักงาน ผู้มาเยือน ตลอดจนชุมชนรอบข้าง โดยการ
1. ปรับปรุง และพัฒนาระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ให้เกิดประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง
2. ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดอื่นๆ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
3. แก้ไขและป้องกันปัญหา ด้านความปลอดภัย การบาดเจ็บและการเจ็บป่วย รวมทั้งมลพิษที่มีผลกระทบต่อพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง
4. สื่อสาร นโยบาย แผน กิจกรรม ต่อพนักงาน ให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และเกิดความตระหนักร่วมกัน ในการเพิ่มความปลอดภัยของบริษัท สุขอนามัยที่ดี และลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในทุกกิจกรรม
วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
1. ดำเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของพนักงาน ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม เป้าหมาย 100% ของจำนวนข้อเสนอแนะทั้งหมด โดยข้อเสนอแนะที่จะได้รับการปรับปรุง จะต้องถูกพิจารณาแล้วว่ามีผลกระทบต่อ พนักงานส่วนใหญ่ของบริษัท
2. ปฏิบัติตามกฎหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมให้แล้วเสร็จนับจากวันที่ประกาศบังคับใช้ เป้าหมาย 100% ของกฎหมายที่มีการเพิ่ม หรือเปลี่ยนแปลง
3. การควบคุมไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ เป้าหมาย 0% ของทุกแผนก
4. ปฏิบัติตามแผน กิจกรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม เป้าหมาย 100% ของกิจกรรมทั้งหมด
นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Accountability Policy)
เป็นระบบมาตรฐานสากลที่ให้ความสำคัญ กับสิทธิขั้นพื้นฐานด้านแรงงาน บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนด ทั้ง 12 ข้อ ซึ่งมีดังนี้
1.การปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับในสถานประกอบการ (Laws and Work Place Regulations)
บริษัทได้ดำเนินการควบคุม กฎระเบียบ ข้อบังคับแนวทางปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับกฎหมายต่าง ๆ ของประเทศไทย ที่เกี่ยวข้อง และข้อกำหนดของลูกค้า ตลอดจนเผยแพร่ให้พนักงานทราบ และปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง
2. การห้ามใช้แรงงานที่ถูกบังคับ (Prohibition of Forced Labor)
บริษัทได้ดำเนินการควบคุมมิให้มีการจ้างแรงงานที่ถูกบังคับ แรงงานที่ไม่สมัครใจ แรงงานนักโทษ แรงงานที่ทำงานเพื่อการชดใช้หนี้สิน แรงงานผูกมัด ในการผลิตสินค้าของบริษัท
3. การห้ามใช้แรงงานเด็กในการทำงาน (Prohibition of Child Labor)
บริษัทได้ดำเนินการควบคุมมิให้มีการจ้างพนักงานที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี หรือแรงงานที่มีอายุต่ำกว่าเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับหรือแรงงานที่มีอายุต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนด โดยจะยึดถือมาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่งที่สูงกว่า
4. การห้ามบีบบังคับ หรือประทุษร้ายพนักงาน การไม่คุกคามพนักงาน (Prohibition of Harassment or Abuse )
บริษัทได้ดำเนินการจัดให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปราศจากการบีบบังคับการข่มขู่ โดยห้ามมิให้มีการลงโทษ หรือขู่ว่าจะลงโทษทางร่างกาย หรือการกระทำที่สัมผัสทางร่างกายทุกรูปแบบ ทั้งการล่วงเกิน คุกคาม หรือลวนลาม ไม่ว่าจะทางร่างกาย ทางเพศ หรือล่วงละเมิดทางวาจา เพศ และทางอื่นๆ ที่มีผลต่อสภาพจิตใจ
5. ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ (Compensation and Benefits)
บริษัทได้ดำเนินการควบคุมในการจ่ายค่าจ้าง ผลประโยชน์อื่นๆ และสวัสดิการ ชัดเจน ยุติธรรมเป็นไปตามกฎหมายกำหนด จะไม่นำการลงโทษทางวินัย มาหักหรือลดค่าจ้าง หรือสวัสดิการของพนักงาน ให้เป็นไปตามที่กฎหมายไทยกำหนดเป็นอย่างน้อย
6. ชั่วโมงการทำงาน (Hours of Work)
บริษัทได้ดำเนินการควบคุมชั่วโมงการทำงานในแต่ละวัน และวันทำงานในแต่ละสัปดาห์ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายไทยและข้อกำหนดลูกค้า โดยจะยึดถือมาตรฐานใด มาตรฐานหนึ่งที่สูงกว่า รวมทั้งจัดให้มีวันหยุด 1 วัน ในทุกๆ สัปดาห์ เว้นแต่กรณีเร่งด่วน
7. การห้ามมิให้มีการเลือกปฏิบัติต่อพนักงาน (Prohibition of Discrimination)
บริษัทได้ดำเนินการควบคุมให้การจ้างงาน การจ่ายค่าจ้าง เลื่อนตำแหน่ง และเลิกจ้างพนักงานอยู่บนพื้นฐานของความสามารถในการปฏิบัติงาน มากกว่าบุคลิกลักษณะส่วนบุคคล หรือความเชื่อมีนโยบายไม่เลือกปฏิบัติต่อพนักงาน ครอบคลุมทั้งในเรื่องเพศ เชื้อชาติ สัญชาติ อายุ ความพิการ พฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ แนวคิดทางการเมือง วรรณะ กลุ่มสังคม หญิงที่ตั้งครรภ์ และหญิงที่สมรสให้ความยุติธรรมอย่างเท่าเทียมกัน
8. สุขอนามัยและความปลอดภัย (Health and Safety)
บริษัทได้ดำเนินการควบคุมให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะอย่างน้อยที่สุด ตามมาตรฐานของกฎหมายไทย โดยจัดให้มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย รวมทั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทำงาน จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล ให้กับพนักงานอย่างครบถ้วน
9. การมีอิสระในการเข้าร่วมและเจรจาต่อรอง (Freedom of Association and Collective Bargaining)
เพื่อให้เกิดความตระหนัก และยอมรับสิทธิ์ของพนักงานในการเข้าร่วมสมาคมโดยอิสระ รวมถึงการเข้าร่วม หรือไม่เข้าร่วมในสมาคมใด ๆ และจัดให้พนักงานมีอิสระในการสมัครรับเลือกตั้ง และเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการสวัสดิการ เพื่อเป็นตัวแทนของพนักงานในการเสนอ และพิจารณาตกลงร่วมกันกับตัวแทนของบริษัท เกี่ยวกับสวัสดิการ สภาพแวดล้อม และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ในโรงงาน
10. สภาพแวดล้อมสภาพแวดล้อม (Environment)
บริษัทได้ดำเนินการควบคุมให้บริษัท ฯ ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ และมาตรฐานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งสร้างจิตสำนึกในการจัดการสิ่งแวดล้อมในทุกพื้นที่ที่ดำเนินธุรกิจ โดยจัดให้สถาบันภายนอกที่ได้รับการรับรอง ดำเนินการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมประจำปี อาทิ อุณหภูมิ แสงสว่าง เสียง และอากาศ ได้กำหนดวิธีคัดแยกขยะทั่วไป ออกจากขยะที่เป็นของเหลือจากกระบวนการผลิต อย่างถูกต้อง ตามขั้นตอนและวิธีการกำจัดของเสียที่เป็นสารเคมี
11. การปฏิบัติตามข้อบังคับศุลกากร (Customs Compliance)
บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายศุลกากร ด้วยการจัดเก็บเอกสารการผลิต เอกสารการนำเข้าส่งออก ไว้เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และตรวจค้นภาย ในกล่องสินค้า เพื่อให้แน่ใจว่า ไม่มีสิ่งปลอมปนไปกับสินค้า ก่อนสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์ และออกจากท่าเรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะต้องมีการจัดทำ และคงไว้ซึ่งแผนงานต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายศุลกากรที่เกี่ยวข้องกับการลักลอบส่งสินค้าผิดกฎหมาย
12. การรักษาความปลอดภัย (Security)
จะคงไว้ ซึ่งแนวทางปฏิบัติ ด้านความปลอดภัย C – TPAT คือ ระบบรักษาความปลอดภัย เพื่อป้องกันการคุกคามและการก่อการร้าย ในการจัดส่งสินค้า และเพื่อป้องกัน มิให้มีการปลอมปน สิ่งผิดกฎหมาย ยาเสพติด วัตถุระเบิด วัตถุชีวภาพ และเชื้อโรค ปะปนไปกับผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ที่จะส่งไปยังลูกค้า ที่ต่างประเทศ
นโยบาย ปลอดโลหะ ( Metal Free Policy )
บริษัทฯ ได้กำหนด และให้ความสำคัญ ในส่วนของนโยบาย ผลิตภัณฑ์ และสินค้าที่ปลอดจากโลหะ และสิ่งปลอมปน ต่างๆ ไปสู่ลูกค้า โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. การควบคุมผลิตภัณฑ์ ของบริษัทให้ปลอดจากการปนเปื้อนของโลหะ จะถูกควบคุมทุกพื้นที่การทำงานทั้งหมด
2. วิธีการควบคุมให้ผลิตภัณฑ์ ปลอดจากการปนเปื้อนของโลหะ ได้มีการจัดการควบคุมตรวจตรา ตั้งแต่ วัตถุดิบ ชิ้นงานระหว่างผลิต รวมถึงการจัดเก็บ การจ่ายอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ที่เป็นโลหะ อย่างเข้มงวด
3. ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้น ต้องผ่านเครื่องตรวจโลหะที่มีประสิทธิภาพ ก่อนบรรจุลงกล่องเพื่อการส่งออก เพื่อมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทปลอดภัย ไร้โลหะปะปน
นโยบาย 6 ส. เพื่อการเพิ่มผลผลิต ( 6S Policy )
เพื่อส่งเสริมคุณภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ตลอดจนเสริมสร้างคุณภาพชีวิต และบรรยากาศ ในการทำงานอันจะทำให้ บริษัท อยู่ในสภาพพร้อมที่จะแข่งขันตลาดเสรีได้ จึงกำหนด นโยบาย 6 ส. ขึ้นเพื่อให้ พนักงานทุกคนและ ทุกฝ่ายได้ร่วมมือกันทำอย่างจริงจัง โดยให้ถือว่ากิจกรรม 6 ส. เป็นหนึ่งในภารกิจที่ทุกคนจะต้องทำด้วยความเอาใจใส่ และผู้บังคับบัญชา ระดับสูงสุดทุกคน ต้องให้การสนับสนุน