ระบบมาตรฐาน คุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007