หน้าหลักเกี่ยวกับบริษัทวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม
วิสัยทัศน์ (VISION)
"ปฎิรูป บริษัท Thong Thai Textile Group ให้เป็นบริษัทผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปที่ทันสมัย เต็มไปด้วยพลัง และความคิดสร้างสรรค์ อย่างยั่งยืนเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ความมั่นคงของพนักงานและผู้ถือหุ้น"
พันธกิจ (MISSION)
1. Modern & Dynamic PEOPLE
พัฒนาบุคคลากรให้ทันสมัย ทั้งทางด้านภาษาอังกฤษและความเป็นผู้นำ
บุคลากรพร้อมที่จะรับการเปลี่ยนแปลงให้ทันสมัย และพร้อมที่จะพัฒนาตนเองและองค์กร ให้ก้าวสู่ความเป็นบริษัทแนวหน้าของโลก
ยึดมั่นและปฏิบัติตามนโยบายด้านคุณภาพ ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมด้านคุณภาพชีวิตของบุคลากร
2. Modern & Dynamic PROCESS
นำ ระบบ ITที่ทันสมัย มาพัฒนาระบบและวิธีการทำงานให้แม่นยำ ถูกต้อง และรวดเร็ว
นำ เทคโนโลยีใหม่ๆที่ทันสมัย อาทิ ระบบการทำงานแบบกึ่งอัตโนมัติ หรืออัตโนมัติเต็มรูปแบบ มาพัฒนาเครื่องมือ เครื่องจักร และกระบวนการทำงานให้แม่นยำ ถูกต้องและรวดเร็ว
3. Modern & Dynamic PRODUCT
พัฒนาสินค้าให้ทันสมัยและล้ำหน้า ทั้งทางด้านการออกแบบ การใส่ใจในรายละเอียด วิธีการเย็บและเทคโนโลยี
พัฒนาบริการ ทั้งทางด้านความถูกต้อง และความรวดเร็ว ให้เหนือกว่าเป้าหมายที่ลูกค้าต้องการ
พัฒนาและผลิตสินค้าทุกตัวให้สวยสมบูรณ์แบบ
4. Modern & Dynamic COMMUNICATION AND INFORMATION
พัฒนาการสื่อสาร ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ให้มีความทันสมัย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูงสุด
พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้ ทันสมัย ถูกต้องและเป็นปัจจุบันมากที่สุด เพื่อตอบสนองต่อลูกค้าและหน่วยงานต่างๆ ในองค์กรได้ทันท่วงที